Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Taartshop: (TaartshopXL.nl) de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Taartshop en de klant waarop De Taartshop de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door De Taartshop in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling

De Taartshop levert pas uit na ontvangst van betaling. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van De Taartshop te zijn bijgeschreven.

Over de levering

De Taartshop doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt of slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (door het tijdelijk niet in voorraad zijn van artikelen of om anderen redenen), zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bestelling later te laten verzenden ofwel de betreffende artikelen uit de order te laten verwijderen. De Taartshop verzorgt geen naleveringen en is niet aansprakelijk voor het niet in voorraad zijn van artikelen, zelfs als dit niet bij het betreffende artikel vermeld staat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle artikelen voldoende in voorraad te hebben. Indien De Taartshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant De Taartshop schriftelijk in gebreke te stellen.

Over de garantie

De Taartshop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door De Taartshop op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is De Taartshop eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door De Taartshop overgenomen. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Verzendkosten zijn in dit geval voor De Taartshop. Het gebrek dient vooraf telefonisch of via email te worden gemeld aan De Taartshop. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist De Taartshop of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. De Taartshop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. De Taartshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door De Taartshop geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van De Taartshop. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van De Taartshop.

Over terugbetalingen

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door De Taartshop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan De Taartshop geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Josh McCown Jersey